AGORA VETPro 4.0

Да направим професионалното образование и обучение привлекателно и перспективно - насоки за напреднали 4.0

За проекта

Преди векове Агорите са били основните събирателни пунктове на живота на хората в древногръцките градове. Сега екип от 6 организации от 6 европейски държави се събира, за да изгради Агора на атрактивната система за професионално образование и обучение (ПОО), където всички заинтересовани и ангажирани страни могат да се срещнат, да работят заедно и да допринесат за признаването на системата за ПОО като смислен и уважаван кариерен път.

Екипът на проект AGORA VETPro 4.0 се ангажира да работи упорито заедно и да осигури мотивацията, основана на компетентности, на учители и обучители в ПОО, ментори, кариерни специалисти, човешки ресурси да станат посланици на съвременната система за ПОО, водеща до подобрена пригодност за заетост и по-добра професионална реализация на младите хора.

Умения, квалификации и работни места в ЕС: създаването на идеално съвпадение?“ на CEDEFOP счита, че ПОО е система с висок потенциал да допринесе за намаляване на безработицата сред младите хора. Необходимо е обаче да се положат значителни усилия, за да стане ПОО привлекателна. CEDEFOP, в своите интервенционни подходи за подобряване на имиджа и привлекателността на ПОО посочват, че: „Професионалното образование и обучение (ПОО)… страда от лоша репутация“.И отива по-далеч„целенасочени мерки за подобряване на имиджа на ПОО; чрез предоставяне на информация,промоционални дейности и модели за подражание.“

ПроектътAGORA VETPro 4.0 иска да отговари на нуждите на своите целеви групи, произтичащи от гореспоменатите предизвикателства и възможности:

Пряка целева група на проекта: учители и обучители в сферата на професионалното образование и обучение, ментори, кариерни специалисти, специалисти човешки ресурси, които, в резултат на подобрени компетентности и самоувереност, ще бъдат мотивирани да действат като посланици на атрактивната система на професионално образование и обучение чрез:

  1. Признаване на знанията, уменията, самостоятелността и отговорностите, които професионалистите трябва да притежават и подобряват: Компетентностен профил и Кодекс на поведение
  2. Придобиване на компетентности чрез модулната Обучителна програма и Истории и приложение

Непреките целеви групи като студенти/обучаващи се, родители – целта, свързана с тях е предоставянето на нова или по-активна гледна точка за възможностите, които сферата на професионалното образование и обучение може да им предостави за подобряване на тяхната пригодност за заетост и постигане на по-добра професионална реализация.

Обществото като цяло като непряка целева група – целта на проекта е да засили взаимодействието между професионалисти от областта на професионалното образование и обучение, бизнес сектора и студентите/обучаващите се. Всички те трябва да бъдат подготвени да посрещнат тези предизвикателства, но също така да бъдат част от процеса на необходимата промяна.

В рамките на проекта партньорите ще създадат следните AGORA VETPro 4.0 Резултати:

  • Компетентностен профил и Кодекс на поведение
  • Обучителна програма
  • Истории и приложение

Резултати

Съвместните усилия на екипа на проект AGORA VETPro 4.0 ще доведат до създаването на следните Проектни резултати и съответното им въздействие върху целевите групи професионалисти:

AGORA VETPro 4.0 Компетентностен профил и Кодекс на поведение

Признаване на ролята на професионалистите, както и валидиране на допълнително придобити знания, умения, автономност и отговорности, необходими на посланиците на една атрактивна система на професионално образование и обучение.

AGORA VETPro 4.0 Обучителна програма

Придобиване на специфични компетентности от целевата група на проекта чрез следните 3 модула:

  • 01: AGORA VETPro 4.0 Инструменти за партньорства
  • 02: AGORA VETPro 4.0 Виртуални пространства и видеа
  • 03: AGORA VETPro 4.0 Справочник за учене

AGORA VETPro 4.0 Истории и приложение

Обучителната програма ще позволи на експертите да промотират адекватно системата на професионалното образование и обучение, да 'говорят на езика на младите хора' и да се срещат с тях в средата, в която те вече се чувстват най-удобно - чрез създаване на онлайн и видео съдържание, чрез създаване и поддържане на онлайн общности и чрез подобрената им способност да представят практическото приложение на теорията в практиката и по този начин да акцентират върху предимствата на този вид обучителни възможности.

Резултатите от проект AGORA VETPro 4.0 и тяхното въздействие ще прекрачат границите на партньорските организации и държави, заради изключителната им атрактивност, практичност и големите възможности за прилагането им в различен национален и организационен контекст, както и в работата с други целеви групи. Резултатите ще бъдат достъпни за безплатно използване на всички партньорски езици и на английски език поне 2 години след края на проекта.

Екип