Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αναφέρεται στις ικανοτήτες των σε Επαγγελματιών ΕΕΚ, χρησιμοποιώντας κοινή γλώσσα για να περιγράψει, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα επίπεδα επάρκειας που μπορούν να γίνουν κατανοητά σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και πλαίσια αναφοράς όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δασκάλων και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, των μεντόρων, των επαγγελματιών σταδιοδρομίας, των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού προσδίδοντας τους κίνητρα και αυξημένη αυτοπεποίθηση για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μιας ελκυστικής ΕΕΚ.