Резултати

Съвместните усилия на екипа на проект AGORA VETPro 4.0 ще доведат до създаването на следните Проектни резултати и съответното им въздействие върху целевите групи професионалисти:

AGORA VETPro 4.0 Компетентностен профил и Кодекс на поведение

Признаване на ролята на професионалистите, както и валидиране на допълнително придобити знания, умения, автономност и отговорности, необходими на посланиците на една атрактивна система на професионално образование и обучение.

AGORA VETPro 4.0 Обучителна програма

Придобиване на специфични компетентности от целевата група на проекта чрез следните 3 модула:

  • 01: AGORA VETPro 4.0 Инструменти за партньорства
  • 02: AGORA VETPro 4.0 Виртуални пространства и видеа
  • 03: AGORA VETPro 4.0 Справочник за учене

AGORA VETPro 4.0 Истории и приложение

Обучителната програма ще позволи на експертите да промотират адекватно системата на професионалното образование и обучение, да 'говорят на езика на младите хора' и да се срещат с тях в средата, в която те вече се чувстват най-удобно - чрез създаване на онлайн и видео съдържание, чрез създаване и поддържане на онлайн общности и чрез подобрената им способност да представят практическото приложение на теорията в практиката и по този начин да акцентират върху предимствата на този вид обучителни възможности.

Резултатите от проект AGORA VETPro 4.0 и тяхното въздействие ще прекрачат границите на партньорските организации и държави, заради изключителната им атрактивност, практичност и големите възможности за прилагането им в различен национален и организационен контекст, както и в работата с други целеви групи. Резултатите ще бъдат достъпни за безплатно използване на всички партньорски езици и на английски език поне 2 години след края на проекта.