За проекта

Преди векове Агорите са били основните събирателни пунктове на живота на хората в древногръцките градове. Сега екип от 6 организации от 6 европейски държави се събира, за да изгради Агора на атрактивната система за професионално образование и обучение (ПОО), където всички заинтересовани и ангажирани страни могат да се срещнат, да работят заедно и да допринесат за признаването на системата за ПОО като смислен и уважаван кариерен път.

Екипът на проект AGORA VETPro 4.0 се ангажира да работи упорито заедно и да осигури мотивацията, основана на компетентности, на учители и обучители в ПОО, ментори, кариерни специалисти, човешки ресурси да станат посланици на съвременната система за ПОО, водеща до подобрена пригодност за заетост и по-добра професионална реализация на младите хора.

Умения, квалификации и работни места в ЕС: създаването на идеално съвпадение?“на CEDEFOP счита,че ПОО е система с висок потенциал да допринесе за намаляване на безработицата сред младите хора. Необходимо е обаче да се положат значителни усилия, за да стане ПОО привлекателна. CEDEFOP, в своите интервенционни подходи за подобряване на имиджа и привлекателността на ПОО посочват, че: „Професионалното образование и обучение (ПОО)… страда от лоша репутация“И отива по-далеч-„целенасочени мерки за подобряване на имиджа на ПОО; чрез предоставяне на информация,промоционални дейности и модели за подражание.“


ПроектътAGORA VETPro 4.0 иска да отговари на нуждите на своите целеви групи, произтичащи от гореспоменатите предизвикателства и възможности:

Пряка целева група на проекта: учители и обучители в сферата на професионалното образование и обучение, ментори, кариерни специалисти, специалисти човешки ресурси, които, в резултат на подобрени компетентности и самоувереност, ще бъдат мотивирани да действат като посланици на атрактивната система на професионално образование и обучение чрез:

  1. Признаване на знанията, уменията, самостоятелността и отговорностите, които професионалистите трябва да притежават и подобряват: Компетентностен профил и Кодекс на поведение
  2. Придобиване на компетентности чрез модулната Обучителна програма и Истории и приложение

Непреките целеви групи като студенти/обучаващи се, родители– целта, свързана с тях е предоставянето на нова или по-активна гледна точка за възможностите, които сферата на професионалното образование и обучение може да им предостави за подобряване на тяхната пригодност за заетост и постигане на по-добра професионална реализация.

Обществото като цяло като непряка целева група – целта на проекта е да засили взаимодействието между професионалисти от областта на професионалното образование и обучение, бизнес сектора и студентите/обучаващите се. Всички те трябва да бъдат подготвени да посрещнат тези предизвикателства, но също така да бъдат част от процеса на необходимата промяна.

В рамките на проекта партньорите ще създадат следните AGORA VETPro 4.0 Резултати:

  • Компетентностен профил и Кодекс на поведение
  • Обучителна програма
  • Истории и приложение